Please or Registreren to create posts and topics.

Toren van Babel

Enkele maanden geleden had ik iets ontdekt in Genesis 11 over de toren van Babel. Deze was in Hebreeuws heel anders vertaald. Ik laat je even zien wat ik ontdekt had! Je kan rechtstreeks met vertaalmachine google Hebreeuws naar Nederlands vertalen maar dit van vers tot vers. Als je meerdere verzen tegelijk doet, blokkeert de vertaalmachine. Ik heb verschillende Hebreeuwse vertalingen vertaald. En zie, dit zijn de resultaten van Genesis 11:1-9

'En de hele aarde zal één taal en één woord hebben. En het geschiedde, terwijl zij vandaar reisden, dat zij een vallei omsingelden uit het land Sinear en daar woonden. En een man zei tot zijn broer: Zie, dit kind is geboren uit de mensenkinderen en zal met vuur worden verbrand. En zij zeiden: Laten we een stad en een toren voor ons bouwen, en onze hoofden in de hemel zijn, en laten we er een toren van maken om in te barsten. En de Heer kwam naar beneden om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen hadden gebouwd. En de HERE zei: Zie, het volk is één, en ze hebben in alles één taal, laten we naar beneden gaan en de naam van hun taal, die niemand kan horen, verontreinigen. En de HERE verstrooide hen vandaar over de gehele aarde, en zij stopten met het bouwen van de stad. Roep daarom haar naam aan in Babylon, want de naam van de Heer is de taal van de hele aarde en vandaar,

En de hele aarde zal één taal en één woord hebben. En het zal geschieden, wanneer zij zijn vertrokken, dat zij zullen worden gevonden in de vallei in het land Sinear, en daar zullen wonen. En een man zei tot zijn broer: Zie, dit kind is geboren uit de mensenkinderen en zal met vuur worden verbrand. En zij zeiden: Laten we een stad en een toren voor ons bouwen, en onze hoofden in de hemel zijn, en laten we er een toren van maken om in te barsten. En de HEERE daalde af om de stad en de toren te zien, die de mensenkinderen bouwden. En de HEERE zeide: Zie, het volk is één, en de taal is voor allen dezelfde; laten we naar beneden gaan en de naam van hun taal verontreinigen, die niemand zal horen. En de HERE verstrooide hen vandaar over de gehele aarde, en zij stopten met het bouwen van de stad. Daarom noemde hij haar Babylon, want de naam van de HEER was in de taal van de hele aarde, en van daaruit

Volgens onze Bijbels is hierna een nieuwe hoofdstuk. Volgens moderne Hebreeuwse Bijbels lijkt dit anders en wordt het zonder pauze vervolgt: 'Dit zijn de generaties van Sem, de zoon van honderd jaar oud, en hij werd de vader van Arpachsad na de zondvloed. En nadat hij de vader was geworden van Arpachsad, werd hij de vader van vijfhonderd zonen, en werd hij de vader van zonen en dochters. En Arpachsad leefde vijf en dertig jaar en verwekte Selah. En Arpachsad leefde, nadat hij Selah verwekt had, drie jaar en vierhonderd jaar, en verwekte zonen en dochters. En hij stuurde een dertigste levensjaar, en hij werd de vader van de Hebreeën. En hij die na mij leeft, verwekte hem drie jaar en vierhonderd jaar, en verwekte zonen en dochters. En hij leefde vierenveertig jaar, en verwekte Peleg. En daarna verwekte hij Peleg dertig jaar en vierhonderd jaar, en verwekte hij zonen en dochters. Genesis 11: 10-17 (WLC vertaling)

Met de Bijbel App heb ik vijf moderne Hebreeuws vertalingen beschikbaar. De twee eersten over Genesis 11:1-9 zijn exact hetzelfde (geen benaming maar enkel Hebreeuwse letters). De vertaling van WLC heeft enkele wijzigingen en verschilt met de eerste twee vertalingen. En dan heb ik nog twee andere vertalingen uitsluitend nieuwe testament (HRNT) en (HD)

Nu de andere klassieke Hebreeuwse vertaling:

En de hele aarde zal één taal en één woord hebben. En het geschiedde, terwijl zij vandaar reisden, dat zij een vallei omsingelden uit het land Sinear en daar woonden. En een man zei tot zijn broer: Zie, dit kind is geboren uit de mensenkinderen en zal met vuur worden verbrand. En ze zeiden: Laten we ons een stad en een toren bouwen, en laten we ons hoofd in de hemel houden, en laten we er een toren van maken om in te barsten. En de HEERE daalde af om de stad en de toren te zien, die de mensenkinderen bouwden. En de HERE zei: Zie, het volk is één, en ze hebben in alles één taal, laten we naar beneden gaan en de naam van hun taal, die niemand kan horen, verontreinigen. 'En de HERE verstrooide hen vandaar over de gehele aarde, en zij stopten met het bouwen van de stad. Roep daarom haar naam aan in Babylon, want de naam van de Heer is de taal van de hele aarde, en de naam ervan is hier.

Praktisch hetzelfde met één woord verschil: ‘hier’. En deze eindigt met een punt, i.p.v. een komma.

Nu het stukje in onze HSV vertaling en ik heb het al nagekeken in elke Bijbelvertaling, zelfs het Engels. Ze zeggen het anders dan de Hebreeuwse vertalingen. Mijn indruk is dat ze de vertaling gemanipuleerd hebben om het firmament te verbergen! Sommige denken dat Bijbels niet kloppen. Dat is niet waar, kijk maar naar Bijbels uit vroegere tijden. Dit is opgezet spel om platte aarde te verbergen!

'Heel de aarde had één taal en eendere woorden. En het gebeurde, toen zij naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinear vonden. Daar gingen zij wonen. En zij zeiden allen tegen elkaar: Kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken! En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid! Toen daalde de HEERE neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren, en de HEERE zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde de HEERE hen vandaar over heel de aarde, en zij hielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel; want daar verwarde de HEERE de taal van heel de aarde, en vandaar verspreidde de HEERE hen over heel de aarde. Dit zijn de afstammelingen van Sem: Sem was honderd jaar oud, toen hij Arfachsad verwekte, twee jaar na de vloed. Sem leefde, nadat hij Arfachsad verwekt had, vijfhonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters. Arfachsad had vijfendertig jaar geleefd, toen hij Selah verwekte. Arfachsad leefde, nadat hij Selah verwekt had, vierhonderddrie jaar; en hij verwekte zonen en dochters. Selah had dertig jaar geleefd, toen hij Heber verwekte. Selah leefde, nadat hij Heber verwekt had, vierhonderddrie jaar, en hij verwekte zonen en dochters. Heber had vierendertig jaar geleefd, toen hij Peleg verwekte. Heber leefde, nadat hij Peleg verwekt had, vierhonderddertig jaar; en hij verwekte zonen en dochters. ' Genesis 11:1-17

11ENde de gantsche aerde was van eenerley sprake, ende eenerley woorden.

2Maer het geschiedde, als sy tegen’t Oosten togen, dat sy eene leechte vonden inden lande Sinear, ende sy woonden aldaer.

3Ende sy seyden een yeder tot sijnen naesten; Kom aen, laet ons tichelen strijcken, ende wel doorbranden: ende de tichel was hen voor steen, ende ’t lijm was hen voor leem.

4Ende sy seyden; Kom aen, laet ons voor ons eene Stadt bouwen, ende eenen Toren, diens opperste inden Hemel zy, ende laet ons eenen name voor ons maken: op dat wy niet misschien over de gantsche aerde verstroyt en worden.

5Doe quam de HEERE neder, om te besien de Stadt ende den Toren, die de kinderen der menschen bouwden.

6Ende de HEERE seyde: Siet, sy zijn eenerley volck, ende hebben alle eenerley sprake, ende dit ist, dat sy beginnen te maken: maer nu, en soude hen niet afgesneden worden al wat sy bedacht hebben te maken?

7Kom aen, laet ons neder varen, ende laet ons hare sprake aldaer verwerren: op dat een yegelijck de sprake sijnes naesten niet en hoore.

8Also verstroydese de HEERE van daer over de gantsche aerde: ende sy hielden op de stadt te bouwen.

9Daerom noemdemen haren name Babel; want aldaer verwerrede de HEERE de sprake der gantscher aerde, ende van daer verstroydese de HEERE over de gantsche aerde. (SV 1637)

 

Verwijderde gebruiker has reacted to this post.
Verwijderde gebruiker